De mini Mecenas

VRIENDENKRING
De Mini Mecenas,
groots gebaar voor kleine initiatieven

Maecenas was een beroemde Romeinse staatsman en kunstbeschermer. Zijn naam kreeg de betekenis van beschermer en sponsor van de kunst. Tot op de dag van vandaag is een mecenas iemand die kunstbeoefenaars financieel steunt; iemand die zich opwerpt als een kunstbeschermer.

Sinds 2012 hebben wij een nieuwe steungroep geformeerd. Vrienden die zich daarbij aansluiten duiden wij aan met ‘ Mini Mecenas’. Daarmee geven zij uiting aan het belang om euritmie als cultuurdrager te stimuleren, levend te houden en door te geven aan de volgende generatie.

Met ‘Mini’ willen we aangeven dat het om bescheiden bedragen gaat en met ‘Mecenas’ willen wij het gewicht van de funktie uitdrukken. Een groots gebaar dus voor bescheiden culturele initiatieven die vanuit de stichting Uit Eigen Beweging worden ontplooid om euritmie werkzaam te laten zijn.

Wat betekent het als u een Mini Mecenas wilt worden?

Een Mini Mecenas legt in een schriftelijke overeenkomst tussen schenker en ontvanger vast dat hij/zij over een periode van minimaal vijf jaar (tenminste jaarlijks) een vast bedrag schenkt.

Dat bedrag bepaalt u zelf naar eigen inzicht maar bedraagt tenminste € 250,- per jaar.

Kenmerken:

Deze periodieke gift is steeds volledig aftrekbaar
De gift wordt voor de giftenaftrek verhoogd met 25%.
Er geldt geen drempel van 1% van het drempelinkomen
Er geldt geen minimum drempel van € 60,
Er vindt een onderlinge schriftelijke overeenkomst plaats
2 reken voorbeelden:

U schenkt bv per jaar € 250,- € 400,-

U mag uw schenking met

25% verhogen € 62.50,- € 100,

totaal aftrekbaar € 312.50,- € 500,-

restitutie bv 52% bij

belastingschijf 4 € 162.50,- € 260,-

uw schenking komt netto

uit op € 87.50,- of € 140,-

======= ======

NB: bij belastingschijf 3 bedraagt de restitutie 42% en valt het belastingvoordeel derhalve lager uit.

Als u zich voelt aangesproken voor een “mini mecenaatschap” of als u nog vragen heeft hoe e.e.a. onderling is te regelen, dan kunt u contact opnemen met ons bestuur.