ANBI Cultuur

Met ingang van 4 oktober 2011 is door de belastingsdienst  de stichting Uit Eigen Beweging aangemerkt als een  Algemeen Nut Beogende Instelling met de toevoeging cultuur.

Hiermee is bereikt dat donaties, giften, schenkingen e.d. voortaan officieel als gift aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting .

Met ingang van 1 januari 2012 is de giftenaftrek nog  ruimhartiger geworden door de invoering van de nieuwe ‘Geefwet’.

Wij zijn vooral blij met de erkenning omdat de inspanningen van  Curach en van alle andere euritmie aktiviteiten, die vallen binnen de doelstellingen van de stichting, worden gezien als een bijdrage aan cultuurbevordering.

Uitwerking van de regelgeving:

De Geefwet regelt een extra giftenaftrek van 25% voor giften aan een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt verhoogd met 25%.  Deze verhoging is maximaal € 1.250,- p.j.

De belastingdienst maakt een onderscheid tussen gewone/eenmalige giften en periodieke giften.

1. Gewone/eenmalige giften:

Deze gift is voortaan aftrekbaar vanwege onze toegekende ANBI-cultuur.
Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60,-.
Het aftrekbare bedrag is maximaal 10%  van het drempelinkomen.

Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder een persoonsgebonden aftrek.

2. Periodieke giften:

Een periodieke gift wordt in een onderlinge overeenkomst tussen de schenker en de ontvanger vastgelegd en heeft een looptijd van minimaal 5 jaar. Indien dit het geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het inkomen in het jaar waarin de termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Er gelden hier dus geen aftrekdrempel en geen aftrekplafond.

De aftrekbaarheid van de periodieke gift mag met 25% vergroot mag worden alvorens de gift op het belastingformulier wordt opgevoerd.

Nieuwe regelgeving:

M.i.v. 1 januari 2014 heeft de belastingdienst de regelgeving voor periodieke giften eenvoudiger gemaakt. De periodieke schenking hoeft niet meer in een notariële akte te worden vastgelegd.Daarmee is de gang naar de notaris overbodig geworden en zijn aan de overeenkomst geen kosten meer verbonden.

Meer gedetailleerde informatie over een periodieke gift, klik op  “Mini Mecenas”.