Nieuwe bestuurssamenstelling

 1. Naam: Stichting Uit Eigen Beweging
 2. RSIN: 8173.34.270
 3. Contact: Ch. Heijdeman

Bestuur:

R. Schemmel (voorzitter)

O. Gordijn (secretaris)

T. Linsewski (penningmeester)

H. Thijssen ( algemeen bestuurslid)

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020

Binnen de beperkende maatregelen, conform de regels hebben de volgende activiteiten in kleinschalige setting doorgang kunnen vinden:

 • Gedenkprogramma van de Projectgroep Zutphen
  • Nijmegen 30 pers., Zutphen 2 x 25 pers.
 • Middagcursus Zutphen in groepjes van 3 pers. Met oefeningen die de weerstand versterken
 • Middagcursus Zutphen met harpbegeleiding
 • Deelname Sjostakovitsj ensemble ( Heijdeman) aan Mimage Festival Wien op 2 maart.

Beleidsplan:

Hoofdlijnen voor het jaar 2021

Het bestuur pakt de volgende thema’s op:

 • Het toegankelijker maken van de website
 • Keuzes maken in het delen van nieuws, met betrekking tot kunstacties, themadagen, festivals, cursussen, en zomerweken op sociale media
 • Trailers maken van komende programma’s, zie ondergenoemde titels
 • Het faciliteren van sponsoraanvragen voor
  • Shakespeare programma ( Joosten-Heijdeman)
  • Naderende lichten ( werktitel) Projectgroep Zutphen
  • Themadag over het voorgeboortelijke leven, de werking van de 4 aartsengelen
 • Tournee planning en organisatie

Op de middellange termijn 2022

 • Kennis & kunde m.b.t. jongeren en het cultureel paspoort/CKV in het voortgezet onderwijs
 • Masker programma : Manus, (toneel & euritmie)
 • Kunst performances in fort het Hemeltje
 • Fondsenwerver in dienst i.s.w.m. Quo Vadis impresariaat
 • Filmregistratie
 • Zomerweek Gelderland

Op de lange termijn 2023

 • Evi 7, (Euritmie voor Iedereen) in Sekem, internationaal amateur festival
 • Zomerweek
 • Projectgroep Zutphen : Handgeschreven, ps. Wat ik je nog wilde zeggen.. i.s.w.m. literaire cultuur cafés in de provincie Overijsel / Gelderland .
 • Revisie website: uiteigenbeweging.org
 • Performance: bloed is een bijzonder sap, zang & bewegingskunst

De stichting heeft ten doel:

 • Het bevorderen van innerlijke en uiterlijke bewegelijkheid in het denken en in het met gevoel doortrokken handelen van mensen via de bewegingskunst euritmie met de bedoeling om het nemen van verantwoordelijkheid uit eigen beweging en het scheppende creatieve vermogen te stimuleren.
 • Het bevorderen van een samenhangend geheel tussen verschillende kunstdisciplines zoals zang, muziek, beweging, poëzie en licht.
 • Het ontwikkelen en aanbieden van kunstzinnige vormen van scholing aan individuen en/of groepen van individuen, die er voor kiezen om een eigen actieve scholingsweg door bewegingskunst te volgen.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van culturele voorstellingen ten behoeve van de doelgroep, waar het uit eigen beweging deelnemen aan culturele activiteiten geen vanzelfsprekendheid is gezien hun omstandigheden, zoals senioren en gehandicapten.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van voorstellingen als culturele bijdrage van vieringen rondom de seizoenen.

 

Geldstromen:

 • Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door subsidies, donaties, schenkingen, legaten, alsmede alle andere verkrijgingen en baten
 • De ontvangen gelden worden uitsluitend besteedt aan de kosten voor het realiseren van de voorgenoemde doelstellingen
 • Bestuursleden hebben geen recht op beloning voor hun werkzaamheden.
 • In de bestuursvergadering worden over alle aan de orde komende onderwerpen door de in meerderheid aanwezige bestuursleden geldige besluiten genomen, mits met meerderheid van stemmen. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle stemmingen geschieden mondeling en worden vastgelegd in de notulen.
 • Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 

Voor verdere informatie zijn de statuten bij het bestuur op te vragen.