Nieuwe bestuurssamenstelling

 1. Naam: Stichting Uit Eigen Beweging
 2. RSIN: 8173.34.270
 3. Contact: Ch. Heijdeman

Bestuur:

R. Schemmel (voorzitter)

O. Gordijn (secretaris)

T. Linsewski (penningmeester)

H. von Sassen ( algemeen bestuurslid)

Beleidsplan:

De Stichting Uit Eigen Beweging beschikt over een middellang en een operationeel beleidsplan. Het middellange beleidsplan bestrijkt de periode van 2018 – 2020.

 1. Het beleidsplan voor de middellange termijn omvat:
 • het bevorderen van euritmie beoefening in het algemeen via een groeiend aantal geïnteresseerde professionele euritmisten en gevorderde amateurs in dit kunstzinnige gebied;
 • het bevorderen van euritmie beoefening op een groeiend aantal locaties in Nederland voor bestaande en nieuwe doelgroepen;
 • de inzet van meer informatie- en communicatie technologie op het gebied van relatieonderhoud met de diverse doelgroepen;
 • het verder bouwen aan een gezond financieel fundament;
 • aandacht voor stroomlijning van de interne werkprocessen en het bevorderen van vrijwilligersinzet in lijn met de groei van de activiteiten;
 1. Het beleidsplan voor het operationele jaar 2018:

De euritmiegroep Curach speelt in de zomer i.h.k.v. EVI 3, euritmie voor iedereen, ‘Leef de toekomst’….. Elisabeth von Thuringen leeft.

 • De projectgroep Zutphen komt met een nieuwe voorstelling over de ‘Stomme van Kampen’, beter bekend als de schilder Hendrick Averkamp. Try-out: december 2018, m.m.v. Manjo Joosten, scriptschrijver en spreker. De voorstelling speelt in de periode van januari tot mei 2019 voor scholen in de regio Gelderland en voor instituten waar mensen met een beperking wonen en werken.
 • De voorstelling de ‘Stomme van Kampen’ zal tevens in 2019 onderdeel uitmaken van EVI 4, euritmie voor iedereen, locatie Bonn.
 • Ensemble Curach speelt de laatste drie voorstellingen van het programma ‘Leef de toekomst’ voor de instituten in Olst, Appelscha en Oploo. Een eigentijdse voorstelling over het leven van Elisabeth van Thuringen, m.m.v. Paul de Ridder zang, liedcomposities en instrumenten, met Dafne Boukema fagot, zang en instrumenten en met Marianne van Asperen poezie coach en verteller.
 • Vanaf november 2018 eerste verkenningen voor een nieuw programma van ensemble Curach. Start van de repetitietijd januari 2019. M.m.v. Kerstin Scholten harp, Caroline Bruggemans spraak, met Paul de Ridder en Banus muziek.Thema en inspiratie: metamorfose in de natuur en in ieder mens a.d.h.v. het leven van onderzoekster en kunstenares Sybilla Maria Merian (1647 – 1717). Tournee oktober 2019 tot april 2020.
 • EVI 5 (euritmie voor iedereen) wordt het vijfde internationale amateur weekend in Den Haag in het Elisabeth Vredehuis, centrum voor cultuur en ontmoeting. Met workshops, demonstraties en voorstellingen. Organisatie en afstemming A. Heidekorn en C. Heijdeman.
 • Voorbereiding voor de Euritmie Zomerweek in 2019 in combinatie met een euritmie voorstelling in samenwerking met Juliette van Lelieveld.
 • Het indienen van subsidieaanvragen bij fondsen en instellingen voor culturele aangelegenheden.
 1. Beloningsbeleid:
 • Er zijn geen medewerkers in dienst van de Stichting. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
 1. Doelstelling:

De Stichting Uit Eigen Beweging stelt zich ten doel: taal, muziek en euritmische beweging te onderzoeken en door samenwerkingsprocessen tot een interactieve kunstvoorstelling te brengen voor een gevarieerd publiek.

 1. Verslag van de uitgeoefende aktiviteiten in 2017:

* De jaarcijfers over 2016 van de Stichting, opgesteld door de penningmeester, zijn besproken en goedgekeurd door het bestuur. Naast bilaterale werkoverleg momenten tussen bestuursleden onderling, heeft het voltallige bestuur driemaal officieel vergaderd.

Gedurende het jaar is intensief aandacht besteed aan bestuurswisselingen. De voorzitter en de secretaris, bestuurders vanaf de oprichting in 2006 zijn afgetreden evenals de penningmeester a.i. Alle nieuwe functionarissen zijn na een langdurige inwerkperiode operationeel geworden. Thans is binnen het  bestuur Renate Schemmel de nieuwe voorzitter geworden,  heeft Ondine Gordijn het secretariaatschap op zich genomen en is van  buiten Tobias Linsewski  tot het bestuur toegetreden als penningmeester. Het geheel resulteerde in een leeftijdsverjonging.

* EVI 2 (euritmie voor iedereen) vond voor de tweede keer met succes plaats in april 2017 in Bonn met o.a. de voorstelling van de 6 zwanen van Grimm door de projectgroep Zutphen.

*   het programma ‘Kunst tilt op in verbinding met gestorvenen’ is tweemaal verzorgd door de euritmisten  Chantal Heijdeman en Martine Meursing i.h.k.v. het gedenken van de gestorvenen en eenmaal verzorgd tijdens het Euritmie Festival Moskou. Voor het optreden in Eindhoven heeft een succesvolle crowdfunding plaats gevonden.

*  De voorstellingen cyclus van ‘Mette Swaene’, op de grens van de nacht en de dag, door de projectgroep Zutphen is in het najaar van 2017 afgerond met een nadelig saldo. Voor een deel kon het tekort worden beperkt door extra vriendenbijdragen.

*  Onderzoek naar de mogelijkheid van  crowdfunding heeft aangetoond dat  het een minder geschikt instrument is voor de stichting Uit Eigen Beweging. Het bestuur zal daarom het accentblijven leggen op het verwerven van nieuwe mecenaten en het verlengen van de vijfjaars contracten.